گزارش های تازه

  زراعت

  زارعین لوگرکشت زعفران را طورامتحانی آغازنمودند

  پل علم(پژواک ٢١میزان٩٠) : زارعین ولایت لوگر،کشت زعفران را درحالی طورامتحانی آغاز نمودند،که پول وعده شده از جانب وزارت زراعت را دریافت نکرده اند. 

  میرویس یک تن از دهاقین ولسوالی محمد آغه ولایت لوگراست.

  وی در حالیکه پیاززعفران را،امروز،٢١میزان درزمین خود زرع میکرد،به پژواک گفت:" اولین بار است که ده عمر خود،زعفران کشت میکنم وامید دارم که حاصل خوب بگیرم."

  وی افزود که مامورین زراعت شیوه کشت،آبیاری وجمع آوری حاصل زعفران را برایش آموزش داده اند ومطابق رهنمایی آنها،پیاز زعفران را   کشت میکند.

  میرویس گفت:" نظربه معلومات کارمندان ریاست زراعت،ارزش حاصل زعفران،نسبت به حاصل کچالو پیازو چیز های دیگری که ما کشت میکنیم،زیاد تر است."

  دهقان مذکور علاوه نمود که ریاست زراعت،برای ١٣ دهقان، قبلأ گفته بود، که شما یک ،یک قطعه زمین خودرا برای کشت زعفران اختصاص دهید واین اداره، برای هریک شما،علاوه ازتخم زعفران،١٤ هزارافغانی را نیزغرض خریداری کود کیمیاوی وحیوانی کمک میکند.

  میرویس گفت:"حالا ریاست زراعت لوگر،خلاف وعده قبلی خود، تنها تخم زعفران را برای ماداده ومیگوید که شما از جیب خود مصرف کنید،اگر وزارت زراعت پول را داد،ما برای شما آنرا توزیع میکنیم."

  وی افزود که حالا مجبور است مصارف ضروریات مزرعه زعفرانش را خودش بپردازد،زیرا زمین خود را به همین خاطر چیز دیگر کشت نکرده است.

  محمدهمایون عمر،رییس زراعت ولایت لوگر، به پژواک گفت که از طریق این اداره، برای ١٣ تن از دهاقین این ولایت، در پل علم وولسوالیهای محمد آغه،بره کی برک،خوشی وازره،پیاز زعفران، غرض زرع توزیع شده است.

  عمرافزود که هریک از دهاقین یادشده،٣٦٤ کیلوگرام پیاز زعفران را در ساحه دو جریب زمین خود،تحت رهنمایی کارمندان فنی ریاست زراعت این ولایت، زرع میکنند.

  وی گفت:" باآنکه پیاززعفران را وزارت زراعت نظربه اقلیم این ولایت تا اندازه ای ناوقترارسال نموده ،اما امید وارم که نتیجه قطعات  که طور امتحانی زرع می شود،خوب باشد."

  رییس زراعت ولایت لوگربا تأییدعدم پرداخت مصارف قطعه های امتحانی زعفران به دهاقین، گفت:" نظر به وعده قبلی وزارت زراعت،باید هریک ازدهاقین یادشده،همراه با پیاززعفران،١٤ هزارافغانی پول نقد را غرض تهیه کود کیمیاوی وحیوانی،نیز بدست می آوردند،اما این پول تا کنون بدسترس ما قرار نگرفته."

   زعفران يك گياه نيمه گرمسير مى باشد و درمناطقی كه دارای زمستان های ملايم وتابستان گرم وخشك باشد به خوبی رشد می کند.

  اين گياه؛ دارای خواص زياد درمانی بوده واز آن برای ساخت انواع دوا ، طعم دهنده وچاشنی غذا و درنوشيدنی های داغ استفاده می گردد.

  بته زعفران در اواخرعقرب و اوايل قوس  گل می کند و حاصل آن به طور معمول صبحگاهان وقبل ازطلوع خورشيد برداشته میشود.