گزارش های تازه

  تعلیم و تربیه

  تعمير دو باب مکتب به بهره بردارى سپرده شد

  کابل (پژواک، ٢٤ ميزان٩٠): ساختمان هاى ليسۀ سيدالشهدا و متوسطۀ شهرک مهديۀ کابل که به مصرف ٦١٥ هزار دالرامريکايى کمک جاپان اعمارگرديده، امروزبه بهره بردارى سپرده شد.

  مکاتب يادشده، درناحيه سيزدهم شهرکابل موقعيت دارد.

  امان الله ايمان سخنگوى وزارت معارف گفت: براى مکتب متوسطۀ شهرک مهديه، که تاکنون در تعميرکرايى فعاليت داشت، دو تعمير که در مجموع ٢٢ صنف درسى دارد؛ و براى ليسۀ  سيدالشهدا که تاکنون شمار زيادى صنوف آن، زيرخيمه ها  فعاليت داشت، يک تعمير١٢ صنفى اعمار گرديده است.

   وى درمراسم افتتاح تعميرمکتب متوسطۀ شهرک مهديه، به آژانس خبرى پژواک گفت که ساختمان هاى يادشده، داراى اتاق هاى ادارى و تشناب ها بوده و در مدت يک سال اعمار گرديده است.

  قرارمعلومات منبع، در مکتب متوسطۀ شهرک مهديه، ٣٠٠٠ متعلم و درليسۀ سيدالشهدا حدود ده هزارشاگرد مصروف درس وتعليم اند، که با اعمار ساختمان هاى يادشده، مشکل نبود اتاق هاى درسى آنها رفع گرديد.

  وى افزود که از کمک يادشدۀ جاپان، براى شاگردان اين مکاتب، ميز و چوکى نيز تهيه شده است .

  شاگردان مکتب متوسطۀ شهرک مهديه، از اعمار تعمير براى مکتب شان اظهار خوشى مى کنند.

  رحيمه متعلم صنف هشتم مکتب يادشده، به آژانس خبرى پژواک گفت: "بسيار خوشبخت استيم که يک تعميرجديد براى ما ساخته شد،  قبلاً درروى زمين زيرخيمه درس ميخوانديم."

  همچنان معصومه متعلم صنف چهارم اين مکتب گفت: "پيش ازى دريک خانه کرايى بوديم، در روى زمين درس مى خوانديم، خوش استيم که حالى صنف هاى خوب و ميز و چوکى داريم. "

  سيد حميدالله معين مالى وادارى وزارت معارف، درمراسم يادشده گفت که حدود ده سال قبل ١٢٠٠مکتب فعال درسطح کشور وجود داشت که پنجا درصد آن تعمير نداشت.

  به گفتۀ وى، اکنون در سطح کشور ١٤ هزار مکتب فعاليت دارد، که براى پنجا درصد آنها تعمير نيز ساخته شده و طى ٩ سال آينده؛ تمام اطفال واجد شرايط مکتب، درسطح کشوردسترسى به ماحول مناسب درسى خواهند داشت.

   موصوف در مراسم امروزى، خاطر نشان کرد که هنوزهم ٤٢ فيصد اطفال واجد شرايط مکتب، ر طح کشور به مکتب دسترسى ندارند.

   اين درحالى است که به اساس معلومات وزارت معارف، د رحال حاضر ٨،٢ ميليون طفل به مکتب مى روند.