گزارش های تازه

  بازسازي

  کار قيريزى سه کيلومتر سرک درشهر کابل آغاز يافت

  کابل  (پژواک، اول  قوس  ٨٩ ): کار قيرريزى  و بدنه سازى  سه کيلومتر سرک در ساحه رحمان مينۀ شهرکابل، امروز آغاز گرديد.

   اين سرک که ده ونيم متر عرض دارد؛ در ساحات مختلف قسمت E  ساحه رحمان مينۀ شهرکابل، از بودجۀ شاروالى، تمويل ميگردد.

  انجنير محمد يونس نوانديش شاروال کابل، حين افتتاح کار قيرريزى سرک مذکور گفت که اين  پروژه، به يک شرکت خصوصى افغانى داده شده و درصورت مساعد بودن هوا، تا ٣ ماه آينده کار آن تکميل ميگردد.

  وى افزود که اين پروژه، ٦٢ ميليون افغانى هزينه برميدارد.

  اين در حاليست که شاروال کابل، قبلاً وعده سپرده بود که تا پايان سال جاری هجری شمسی، ١٢٠ کيلومتر سرک در سراسر شهر کابل قيرريزى خواهد شد.

  نوانديش گفته بود که در پهلوى قيرريزى ٤٠ کيلومتر سرک، از سوى شاروالى کابل،٣٠ کيلومتر از بودجۀ پروگرام ابتکار کابل و حدود ٥٠ کيلومتر ديگر نيز از سوى موسسه جايکاى جاپان و تيکاى ترکيه، قيرريزى خواهد شد.