وروستي خبرونه

    د خبر وړانديز:

     

    آيا کومه خبري موضوع لرئ ؟ ايا داسې کومه خبري موضوع يا پېښه شته ، چې ستاسو په اند بايد تر پوښښ لاندې يې راولو ؟ ستاسو په سيمه کې څه تېرېږي ، چې ستاسو په اند په اړه يې بايد خبر ورکړو ؟

    پژواک ستاسو خبري موضوعاتو ته ارزښت ورکوي . مهرباني وکړئ خپله خبري موضوع په لاندې ځاى کې له موږ سره شريکه کړئ . که غواړئ نوم او د برېښناليک پته مو وليکئ ، څو له تاسو سره اړيکې ونيولى شو دا کار اختياري دي . که تاسو خپل نوم او برېښناليک وليکئ ، موږ يې محرم ساتو او له چا سره يې نه شريکوو.