باسپردن زندان بگرام، بريتانيا نيز تحت فشار خواهد آمد

کابل (پژواک، ٥حمل٩٢): با آنکه امور زندان بگرام، امروز به جانب افغانستان سپرده شد؛ اما گزارش ها حاکى است که ده ها تن از زندانيان افغان، نزد نيروهاى بريتانوى نيز به سر مى برند.

روزنامۀ بريتانوى "گاردين"، به تاريخ (٥حمل) خبر داده که ده ها تن از افغان ها، نزد نيروهاى بريتانوى درهلمند زندانى اند که تا حال سرنوشت آنها نا مشخص است.

قابل ذکر است که موضوع سپردن صدها تن از زندانيان بگرام به جانب افغان، يک مسئلۀ جنجال برانگيز بين امريکا و حکومت افغانستان بود.

سال گذشته، يک موافقتنامه بين هردوحکومت در مورد سپردن زندان و زندانيان به امضا رسيد؛ اما امريکا هراس داشت که شايد افغانستان، اين زندانيان را به شمول زندانى هاى خطرناک رها خواهد کرد، که اين کار را به همين سبب توقف داده بود.

دو روز قبل، امريکا و افغانستان بار ديگر به توافق رسيدند و مراسم سپردن زندان، در بگرام آغاز شده است.

بريتانيا قبل از اين گفته بود که به اثر رفتار نادرست افغان ها با زندانيان، اين زندانيان را نمى سپارند؛ اما اکنون امريکا فيصله نموده تا اين زندان را به جانب افغان تسليم نمايد؛ اين کار، بريتانيا را تحت فشار قرارداده تا زندانيان را به جانب افغان تسليم نمايد.

در گزارش گاردين آمده است که بعد از سپردن زندان بگرام، بريتانيا اولين کشور خارجى است که در زندان هاى خود، افغان ها را نگهداشته اند.

اين درحالى است که رييس جمهور کرزى، چند بار موجوديت زندان هاى خارجى در خاک افغانستان را در تضاد با حاکميت ملى افغانستان خوانده است.

روى معلومات منبع، قوماندانان نيروهاى بريتانوى در هلمند نمى خواهند آنعده زندانيانى را رها نمايند که از آنها احساس خطر ميکنند.

محمدحسن حقيار آگاه امور سياسى مى گويد که نگهداشتن زندانيان افغان در افغانستان، توسط هر کشور غيرقانونى است.

وى افزود که آمدن نيروهاى خارجى به افغانستان غيرقانونى است و براى نگهداشتن زندانيان، هيچگونه جواز قانونى ندارد.

 به گفتۀ حقيار، اکثر همچو زندانيان که از سوى نيروهاى خارجى نگهدارى ميشوند، بې گناه هستند و تاحال هيچ گونه جرمى عليه آنها ثابت نشده است.

علامت: 

تبصره کنيد