سنگسارکردن رخشانه طى تظاهراتى درکابل وغور تقبيح شد

 

کابل( پژواک،۱۵عقرب۹۴): سنگسار کردن يک زن جوان درولايت غور طى تظاهرات ونشست هايى درکابل وغور به شدت تقبيح گرديده وآنان خواستار دستگيرى ومجازات عاملان آن گرديدند.

مسوولان محلى غور ميگويند که عاملان آن شناسايى شده،امامنطقه تحت ادارۀ طالبان است وآنها به تنهايى قادر به دستگيرى عاملان نيستند.

خانم رخشانه، به تاريخ ٣ عقرب درقريۀ اودک غلمين ازمربوطات فيروزکوه مرکزغور درمحضر عام سنگسار وجسدش به خانواده اش سپرده شد.

 اين زن ١٩ ساله، تازه خلاف خواستش ازدواج کرده وباپسرديگرى به منطقۀ مرغاب فيروزکوه فرار نموده بود، پسر که خانم نداشت بعد از زدن يکصد دُره رها گرديد.

ویديوی سنگسار کردن رخشانه نيز نشر شده و طالبان عامل آن خوانده شده اند،اما طالبان تا کنون در این زمینه چيزى نگفته اند.

امروز کابل وغور شاهد تظاهرات و نشست اعتراضى درپيوند به سنگسار اين خانم بود.

بیش از يکصد تن از هواداران "حزب همبستگی افغانستان"  که شمار زیاد شان را زنان تشکیل میدادبا مظاهره درشهر کابل،  سنگسار کردن رخشانه را به شدت تقبيح نمودند.

سیلی غفار سخنگوی این حزب، سنگسار رخشانه، را یک عمل وحشیانه و جنایتکارانه خوانده گفت که وی محکمه صحرایی شده و بدون کدام ثبوت در محضر عام سنگسار گرديده است.

وی،افزود: "افغانستان به یک جهنم سوزان برای زنان مبدل شده؛ اما پس از این زنان افغان خاموش ننشسته و در مقابل چنین جنایات مبارزه خواهند کرد."

خانم غفاربر حکومت انتقاد کرد وگفت که اگر قاتلان فرخنده، عاملان گروهی پغمان وعاملان ده ها قضیه دیگر مورد پیگرد قانونی قرار می گرفت، هیچگاهی چنین جنایات در برابررخشانه صورت نميگرفت.

شماری از فعالان جامعه مدنی طی نشستی درکابل قتل رخسانه را نيزخلاف اصول اسلامى وانسانى پنداشتند.

زهرا سپهر، یکتن از فعالان مدنی گفت که در این اواخر خشونت ها، بر زنان افزایش یافته که نه تنها زنان، بلکه همه مردم را نگران ساخته است.

وی افزود: "ما از حکومت میخواهیم که قانون محو خشونت علیه زنان تصویب و حاکمیت قانون به وجود آید ونهادهای عدلی و قضایی قضایا را جدی پیگیری نمایند و از هیچ قضیه ای بصورت سرسری و به واسطه نگذرند تا عدالت در کشور تطبیق شود و شاهد چنین جنایات در آینده نباشیم."

آنها قطعنامه ای را نیز صادر نمودند که در آن آمده است که عاملان حکم سنگسار و کسانی که با پرتاب سنگ باعث کشته شدن "رخشانه" شدند، باید دستگیر و مجازات شوند.

در جای دیگر قطعنامه، از قوه قضایه خواسته شده است تا هرچه زودتر، محکمه اختصاصی زنان به منظور تسریع در رسیدگی دوسیه های جرایم خشونت علیه زنان، در مراکز و ولایات ایجاد شود.

بعدازظهر امروز تعداد ديگرى از فعالان مدنى در پارک زرنگار کابل نيز گردهم جمع شدند وخواستار محاکمه عاملان قتل رخشانه گرديدند.

حميرا ثاقب فعال مدنې گفت : ((هنوز خون فرخنده نه خشکيده که رخشانه را مظلومانه در زيرتوده هاى سنگ به شهادت رسانيدند.))

فرخنده ٢٧ ساله در ٢٨ حوت سال ١٣٩٣ به اتهام سوزاندن قرآن از سوی عابرین و مجاورین مسجد شاه دوشمیره به گونۀ وحشيانه به قتل رسيد و سپس پیکرش به آتش کشیده شد،بعداً ثابت شد که وى قرآن را نسوختانده است.

 امروز صدها تن به شمول هواداران (روندسبز) به رهبرى امر الله صالح سابق رييس عمومى امنيت ملى درشهر فيروزکوه مرکز ولايت غور راهپيمايى نموده وبر دستگيرى ومجازات عاملان سنگسار رخشانه تاکيد کردند.

حميدالله فرامرز مسوول ولايتى روند سبز گفت : (( ما حاضريم که سلاح برداريم ودرکنار نيروهاى امنيتى دردستگيرى عاملان قتل رخشانه کمک نماييم.))

درقطعنامۀ آنها آمده است: ((سکوت دربرابروحشيگيرى هاى طالبان،جز همسويى با اين گروه تروريستى ، توجيه ديگرى ندارد وعاملان قتل رخشان بايد هرچه عاجل به پنجۀ قانون سپرده شوند.))

اماسیما جوینده والی غور ميگويد که عاملان قضيه شناسايى شده،امامنطقه تحت ادارۀ طالبان است وآنها به تنهايى قادر به دستگيرى آنها نيستند ودولت بايد دراين عرصه کمک نمايد.

اين دومين والى زن به سطح کشور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين سنگسار به فتواى مولوى يوسف قوماندان محلى طالبان صورت گرفته و درسنگسار کردن بيش از بيست تن به شمول ملاهاشم و سعديار ازاعضاى طالبان دخيل بوده که همۀ آنها مجرم هستند.

مسوولان امنيتى نيز ميگويند که ظرفيت وامکانات ادارۀ محلى  آنقدر نيست که عليه عاملان اين قضيه اقدام شود، دولت بايد آنها را کمک کند که عاملان به پنجۀ قانون سپرده شده و از سنگسارهاى مشابه جلوگيرى گردد.

 گفتنى است که رييس جمهوراشرف غنى و داکترعبدالله رييس اجرايى حکومت گفته اند که قضيۀ سنگسار رخشانه جداً پيگيرى ميشود.

نورالحق علومی وزیر داخله نيز به پولیس ولایت غور دستور داده است تا هر چه زود‌تر عاملان آن را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.