خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اطفال زيادی در باميان سرگرم کار شاقه اند

اطفال زيادی در باميان سرگرم کار شاقه اند

Dec 06, 2016 - 11:59

باميان (پژواک،١٦قوس ٩٥): شمار زيادی از اطفال در ولايت باميان، به دليل فقر مجبوراند تا در شرايط دشوار و با دستمزد اندک، کار شاقه انجام دهند و از آموزش و رفتن به مکتب محروم شوند.

سميع الله يکی از اين اطفال باميانى است که برای گرم کردن خانه اش، از کوه هيزُم می آورد. وی که پانزده سال سن دارد مى گويد که هميشه مصروف کار شاقه بوده و نتوانسته که به مکتب برود؛ اما علاقه زياد دارد تا مکتب برود.

وى درصحبت با پژواک گفت: "هرصبح تاريک از خواب ميخيزم، برای آوردن هيزم سه ساعت پياده  ميروم تا به کوه ميرسم و بعد از جمع نمودن هیزُم، بايد سه ساعت دو باره به خانه برگردم، نان خشک با خود مى برم تا وقتی ظهر مى شود بخورم."

اين کودک باميانى افزود: "پدرم معيوب است نمى تانه کار کنه، مصارف خانه را من و مادرم پوره مى کنيم، مادرم هرروز با شستن لباس های مردم ويا قالين شويى وصفاکارى در خانه های مردم، مصروف مى باشد ومزدى که به دست مى آورد خرج خانه ميکند."

سميع الله که درخانواده پنج نفرى بشمول پدر و مادر، دو خواهر کوچک هم دارد؛ درگفتگو با پژواک گفت: "نميتانم شما را به خانه ببرم تا از وضعيت ما خوبترخبر شويد، پدرم قهر مى شود؛ چون دوست ندارد در مورد مشکلات صحبت نماييم، پدرم  ميگه کسی به درد  ما نميخوره، هرچه که هست بايد تحمل کرد."

اين پسر پانزده ساله افزود که اکثر روزها مجبور مى شود برای خانواده اش از بازار وهتل هاى شهر، غذا هاى پسمانده را بياورد.

محمد يقين يکی ديگر از اطفال باميانى که کار روزمره اش دهقانی است گفت که صبح هرروز،  برسر زمين ها رفته و درکنار ديگران کار زراعت را به پيش مى برد.

وى که ١٤ سال سن دارد، از نداشتن سواد خيلى رنج مى برد.

اين کودک  که بارگران زندگى برشانه هايش سنگينى نموده، درحاليکه افسردگى و ناراحتى در سيمايش به وضاحت مشاهده ميگردد، گفت: "پدرم پير و ناتوان است، مجبورم کارنمايم تا خرج و خوراک فاميل خود را  تهيه کنم."

وى افزود که زيادعلاقه داشت مکتب برود؛ اما روزگار ياری نکرد و روزانه درکارهاى شاقه بالاى  زمين های مردم مصروف مى  باشد تا در آخر روز مزد ناچيز به دست بياورد.

مقامات محلى درباميان نيز به اين مشکل اطفال باميانى صحه ميگذارند.

محمد صادق على يار رييس شورای عالی صلح باميان به پژواک گفت، متاسفانه فقر اقتصادى باعث  شده که  اکثر خانواده ها نتوانند به حقوق کودکان شان رسيدگی نمايند و به همين علت در بسياری موارد حقوق کودکان  نقض گرديده و کارهای شاقه بالاى شان تحميل ميگردد.

از سويى هم کميسيون مستقل حقوق بشر باميان اين چنين وضعيت اطفال دراين ولايت را نگران کننده ميداند.

 عبدالرووف شايان سرپرست اين کميسيون درباميان مى گويد که در ٨ ماه سال روان، ٥٣ مورد خشونت ازجمله ازدواج زيرسن و اجبارى، تجاوزجنسى، خودکشى در برابر اطفال دراين کميسيون به ثبت رسيده است.

رياست کار و اموراجتماعى، شهدا و معلولين ولايت باميان، هرچند ارقام اطفال مصروف کارشاقه درآن ولايت را  در دست ندارد؛ اما مى گويد که اطفال زيادى در باميان آسيب پذيراند.

مقامات اين رياست به پژواک گفتند: "کارهاى شاقه بالاى اطفال بخصوص در مناطق مرکزى باميان، به يک امر طبيعى و عمومى مبدل شده است."

سيد على جان علوی مدير عمومی تنظيم وتامينات اجتماعی، رياست کار وامور اجتماعی گفت که در باميان، يک پرورشگاه اطفال وجود داشت که ۱۴۵ تن از اطفال درآنجا تربيه مۍ گرديد؛ اما اخيراً به اساس تصميم وزارت کار لغوگرديد.

 علوی افزود: "پيشنهادات زیادی به وزارت فرستاديم تا اين پرورشگاه لغو نگردد؛ زيرا اطفال آسيب پذير دراين ولايت نياز شديد به اين پرورشگاه دارند؛ اما تا هنوز جواب مثبت داده نشده است."

 

 

حسين داد احمدى رييس  مجتمع جامعۀ مدنى (مجما) در ولايت باميان،مى گويدکه کارهاى شاقه سبب شده تا شمارى زياد اطفال درباميان از رفتن به مکتب و فراگيرى آموزش محروم بمانند و هيچگونه برنامۀ مشخصى هم وجود ندارد که جلو کارشاقه اطفال را بگيرد.

اين فعال مدنى افزود،تحقيقات نشان ميدهد که اکثرمردم باميان زيرخط فقرزندگى ميکنندو نميتوانند احتياجات زندگى شان را فراهم سازند، به همين دليل حتى اطفال شان در زمين هاى زراعتى  وکارهاى سنگين و شاقه کارميکنند.

وى  ازادارات محلى ، نهاد هاى جامعه مدنى ، علماى دين ورسانه ها خواست تا ازاثرگذارى منفى کارهاى شاقه  بالاى اطفال به مردم آگاهى دهند واطفال شانرا مجبوربه انجام کارهاى شاقه نکنند .

درعين حال، مقام ولايت باميان نيز تاييد ميکنند که شمار زيادى از اطفال دراين ولايت آسيب پذيراند. 

عبدالرحمن احمدی سخنگوی والى باميان به پژواک گفت: "در باميان پنجاه درصد مردم زيرخط فقر قرار دارند. تمام اطفال اين خانواده های فقير، آسيب پذيراند و قسماً از حقوق خود محروم بوده و کارهای شاقه انجام مى دهند."

وى افزود: "بايد بصورت عموم وضعيت جامعه تغيير کند؛ اما بصورت خاص بعضی از اطفال که شديدا با خطر مواجه اند، اداره محلی آنان را به پرورشگاه ها و يا اماکنى مانند آشيانه جابجا مى کند؛ اما متاسفانه وضعيت فقر حاکم در باميان نگران کننده است و روز به روز، آمار فقرا و آنانى که توانايى مخارج زندگی خودرا ندارند، بيشتر مى گردد."

احمدى درادامه گفت که مبارزه با فقر وجلوگیری از فقير شدن، نيازمند برنامه های وسيع ملی است وبا برنامه های کوتاه مدت، نمی توان اين پديده را از بين برد.

موصوف افزود که اگر بنا باشد برای خانواده های فقير، يک بوری آرد ويا يکی دوکيلو شکر و لوبيا توزيع کرد، اين برنامه تاثير چندانی در وضعيت فقرا نخواهد داشت و برای فقرزدايى، نیاز است که هر وزارت برنامه مشخص خود را داشته باشد.

وضعيت اطفال در ولايت باميان، درحالى نگران کننده خوانده شد که وزارت کار و امور اجتماعى گفته است که به اساس سروى سال ١٣٩٣حدود دو عشاريه هفت (٢،٧)ميليون طفل در افغانستان مصروف کار اند که از آن جمله ١،٢ ميليون آن را اطفالى تشکيل ميدهند که به کارشاقه استخدام شده اند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement