خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

رهبران حکومت چرا از رخصتى هاى شان استفاده نمى کنند؟

رهبران حکومت چرا از رخصتى هاى شان استفاده نمى کنند؟

Mar 28, 2017 - 12:03

کابل (پژواک، ٨ حمل ٩٦): رياست جمهورى و رياست اجرائيه مى گويند که رهبران حکومت با توجه به شرايط شکننده و حساس کشور؛ مانند رهبران کشورهاى ديگر، از رخصتى هاى شان استفاده نمى کنند، بلکه در روزهاى رخصتى نيز مصروف کارهاى رسمى اند.

شاه حسين مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوى رياست جمهورى مى گويد که کار رسمی رييس جمهور، از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و تا ۸:۰۰ شب می باشد؛ اما رييس جمهور، به شکل متواتر کارش را قبل از هشت صبح، با مرور اخبار رسانه ها آغاز می کند و در ختم کار رسمی نيز مصروف ملاقات های فردی و مطالعۀ دوسيه ها می باشد.

وى افزودکه رييس جمهور در جريان روز، دوساعت ( از ۱:۰۰ تا ساعت ٣  بعد از ظهر) وقفه دارد.

وی، ملاقات با مهمانان داخلی و خارجی از جمله سفرای خارجی وهيئت کشورها را، از  ديگر مصروفيت هاى رييس جمهور خوانده گفت که در کنار ساير مصروفيت هاى رسمى و رهبرى نشست ها؛ رييس جمهور وضعيت جنگ و اقتصاد کشور را نيز مديريت می کند.

مرتضوى گفت: "رييس جمهور پس از ختم کار رسمی، زمانيکه به خانه می رود، در کنار ملاقات با شماری از شهروندان، حدود ۱۰ دوسيه را با خود می برد و در جريان شب مطالعه می کند و مشکلات موجود در دوسيه ها، را نشانی و فردا در رابطه به آن، هدايت لازم را می دهد."

سرپرست دفتر سخنگوى رياست جمهورى، با بيان اينکه رييس جمهور در روزهای جمعه نيز در کنار نماز جمعه و ديدار با مردم، به منظور حل مشکلات شهروندان، به شماری از ولايات سفر می کند گفت: "مصروفيت رييس جمهور بی نهايت زياد است."

موصوف، در رابطه به اينکه آيا رييس جمهور مانند ساير رؤسای جمهور ، رخصتی رسمی دارد يا خير؟ گفت: "به شکلی که رؤساى جمهور ديگر کشورها در وقت های رخصتی، به ميله ها و پارک ها و شهرهای ديگر می روند؛ متاسفانه شرايط افغانستان به گونه يی است که اين فرصت را از رييس جمهور گرفته است."

به گفته وی، رييس جمهور، به خاطر شرايط خراب کشور، کار و تلاش بيشتر می کند که ظرفيت نهادهای دولتی را بالا برده  و راه برای کسانيکه در آينده مسووليت حکومت را به دوش می گيرند، باز گردد.

ازسويى هم احمد اميد ميثم معاون سخنگوی رياست اجراييه حکومت نيز مى گويدکه بخاطر شرايط حساس و شکننده کشور، ايجاب می کند که رييس اجراييه شب و روز مراقب اوضاع کشور باشد؛ به همين دليل نه تنها در روزهای رسمی، بلکه در روزهای رخصتی نيز مصروف کار و خدمت به مردم می باشد.

وى علاوه کردکه کار رسمی رييس اجراييه حکومت، حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح آغاز و تا ساعت ۷:۰۰ شام ادامه پيدا می کند؛ اما بعضی روزها، پس از رسميات نيز  تا ناوقت شب نيز مصروف کار رسمى می باشد.

ميثم افزودکه رييس اجرائيه حکومت در کنار کارهاى ديگر رسمى، در جلسه شورای وزيران، نشست کميته های شورای امنيت ملی، شورای عالی مهاجرين، شورای عالی شهری، شورای عالی آب،  کميسيون تدارکات و غيره شوراها اشتراک می کند و هدايات لازم را برای پيشبرد بهتر کاری می دهد.

به گفته وی، ديدار با سفرای کشورهای مختلف، قوماندان ناتو، مسوولان نهادهای بين المللی، نماينده های کشورهای مختلف، کميته حوادث، نماينده های مردم در شورای ملی و بزرگان ولايات در خصوص مشکلات امنيتی، اقتصادی و نابسامانی های موجود در ولايات شان، از ديگر کارهای رييس اجرايی حکومت است.

وی، با ذکر اينکه رييس اجراييه منحيث کارمند حکومت، می تواند که از رخصتی های رسمی مانند ساير کارمندان استفاده کند گفت: "اما از اينکه شرايط کشور حساس است و هميشه رييس اجراييه به عنوان مسوول کليدی حکومت، مراقب و ناظر بر اوضاع است و نمى تواند از رخصتى ها استفاده کند.

 اما به گفتۀ وی، اگر به بهانه تفريح هم به جای برود؛ بازهم با مردم ملاقات می کند و مشکلات آنان را می شنود و به حل مشکلات شان اقدام می کند.

آيا رهبران حکومت رخصتى دارند

گل احمد مددزی معاون اتحاديه حقوقدانان افغانستان گفت که در قانون برای کارمندان عادی دولت رخصتی در نظر گرفته شده است؛ اما به نام مقامات عالی دولتی از جمله رييس جمهور، رييس اجراييه و وزرا، رخصتی مشخص در نظر گرفته نشده است.

 اما وی، با بيان اينکه رخصتی حق مقامات است و می توانند منحيث کارمندان دولتی از آن استفاده کنند، افزود: "اگر مقامات عالی دولت را نيز مامورين دولت فکر کنيم، در اين صورت می توانند سالانه از ۲۰ روز رخصتی تفريحی، ۲۰ روز رخصتی مريضی و در تمام عمر ۴۰ روز رخصتی براى اداى مراسم حج، مانند هر کارمند دولتی ديگر استفاده کنند."

مددزی، رخصتی را بر رفع خستگی انسان ها مهم و ضروری عنوان کرده گفت که مقامات عالیرتبه دولتی نيز انسان هستند و بخاطر رفع خستگی شان می توانند از اين رخصتی مستفيد شوند و در روزهای جمعه و ساير رخصتی ها، مکلفيت ندارند که به دفتر کار شان تشريف برده و کار کنند.

معاون اتحاديه حقوقدانان افغانستان، افزود: "در ساير کشورها، به رييس جمهور، رييس دولت و اراکين بلند پايه دولت، بخاطر اينکه هر انسان از لحاظ فزيکی و بيولوژيکی بر رفع خستگی نيازمند تفريح است، رخصتى مدنظرگرفته شده و هر فرد در هر موقفی که کار می کند، نمی تواند از اين امر مستثنی شود."

او، با بيان اينکه پروسيجر رخصتی های مقامات در ساير کشورها مختلف است، گفت که اگر ايالات متحده امريکا در نظر گرفته شود، رييس جمهور امريکا سالانه و يا در آخر هر هفته، از رخصتی هايش استفاده می کند و بايد رخصتى مقامات افغان نيز در  يک قانون و يا سند تقنينی تسجيل گردد.

اضرار کار زياد

ناصر حبيبی استاد پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل گفت که از نظر روانشناسی، هرگاه يک شخص به شکل متواتر در طول دو هفته کار کند، دچار استرس می شود.

وی گفت که رييس جمهور غنی نيز استرس دارد و بطور متداوم در رفتار رييس جمهور، عصبانيت و پرخاش ها ديده می شود که اين مشکل، برخاسته از مسووليت های بيش از حد شان است که در بعضى موارد، وعده هايش را نيز فراموش مى کند.

وی با بيان اينکه استرس، پيامدهای جسمانی را نيز به بار می آورد و بر پيکرۀ جسم تاثير منفی می گذارد گفت که استرس، باعث يک سلسله آسيب ها و بيماری ها، از جمله بيماری های قلبی، فلج اعضا، سکته های مغزی، زخم معده و... امراض می شود.

اين روانشناس، با ذکر اينکه در يک شبانه روز، نوزاد ۲۰ ساعت، کودک ۱۰ ساعت، نوجوان هشت ساعت و بزرگسالان حدود شش و هفت ساعت خواب نياز دارند، گفت که اگر خواب تکميل نشود، در گفتار و رفتار مشکل پيدا می گردد.

محمداشرف غنى رييس جمهورکشور گفته است که در شبانه روز ۱۸ ساعت بخاطر بهبود وضعيت کشور کار می کند و به دليل ادامۀ "جنگ تحميلی در کشور، مجبور است تا ۱۰ ساعت وقت خود را بخاطر مديريت جنگ صرف کند.

اين درحالى است که  او  بارها در سخنرانى هايش اشتباهات لفظى نموده است.

اما احمد سعيدی کارشناس مسايل سياسی به اين باور است که رييس جمهور، به زيردستانش اعتماد ندارد؛ به همين دليل به آنان صلاحيت نميدهد و بيشتر کارها را خود ش انجام مى دهد.

اين کارشناس مسايل سياسی، علاوه کرد که بعضی از رؤسای جمهور، صلاحيت های شان را تقسيم می کنند و رييس جمهور غنی، نيز بايد صلاحيت کاری را با زير دستانش تقسيم کند؛ تا به کارهايش به شکل بهتر رسيدگی کرده بتواند.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement