شش ساختمان به منظور ايجاد سهولت ها براى پوليس زن در ننگرهار ساخته شد

جلال آباد (پژواک، ٢٧سنبله٩٦): شش ساختمان به منظور ايجاد سهولت ها براى پولس زن در ننگرهار، از سوى ادارۀ انکشافى ملل متحد اعمار شده است.

اين ساختمان ها که با سهولت هاى لازم براى پوليس زن مجهز شده، در قوماندانى امنيه، حوزۀ اول، مديريت ترافيک، ماموريت دوم، آمريت صحى و قوماندانى سرخ رود اين ولايت موقعيت دارد.

ساختمان هاى يادشده، امروز ٢٧ سنبله از سوى رييس عمومى جندر وزارت امور داخله، قوماندان امنيۀ ننگرهار و مسوولين ادارۀ انکشافى سازمان ملل متحد((UNDP به بهره بردارى سپرده شد.

لوى پاسوال عبدالرحمن رحيمى قوماندان امنيۀ ننگرهار گفت که ساختمان هاى يادشده، از سوى برنامۀ (UNDP)  ملل متحد، به هزينۀ دو صدو ٢١ هزار و ٧٠٠ دالر امريکايى اعمار شده  که شامل محلات تبديل لباس، حمام و تشناب ها براى پوليس زن مى باشد.

درهمين حال،جنرال حکمت شاهى رييس عمومى جندر وزارت امور داخله گفت که اين مرکز، سهولت هاى بيشترى را در بخش هاى مربوطه به پوليس زن ايجاد نموده و هم زمينه براى جذب پوليس زن به صفوف پوليس را مساعد خواهد کرد.

او گفت: "مديريت جندر وزارت امور داخله، هميشه براى حل اين مشکل برنامه دارد که شامل برنامه هاى بلند بردن ظرفيت و ايجاد سهولت ها ميباشد."

جنرال شاهی از ادارۀ (UNDP) خواست که همچو مراکز ديگر را در افغانستان، به منظور سهولت هاى بيشتر به پوليس زن ايجاد نمايد.

قابل ذکر است که فعلاً ٥٢ زن در چوکات پوليس زن، در ننگرهار فعاليت مى کنند که به گفتۀ مقامات امنيتى اين ولايت، در عمليات جنگى و تصفيوى موثر ثابت شده اند.

تبصره کنيد