خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"در استخدام های تازۀ کميسيون شکايات انتخاباتى توازن قومى در نظرگرفته نشده است"

"در استخدام های تازۀ کميسيون شکايات انتخاباتى توازن قومى در نظرگرفته نشده است"

May 13, 2018 - 11:47

کابل (پژواک،٢٣ثور۹۷): برخی از اشتراک کنندگان آزمون رقابتى کميسيون شکايات انتخاباتى، از آنچه که عدم توازن قومى در استخدام هاى تازۀ اين نهاد مى خوانند، انتقاد نموده و مى گويند که در بست هاى اعلام شده، همه وابستگان کميشنران معرفى شده اند.

محمد فاتح نامزد بست کميشنر ولايتی کميسيون شکايات انتخاباتی، از تبعيض قومی در روند استخدام های تازه کميسيون شکايات انتخاباتی انتقاد کرده و گفت که اخيراً ۶۸ کميشنر ولايتی کميسيون شکايات انتخاباتی، به اساس وابستگی با کميشنران  اين کميسيون استخدام شده اند.

موصوف، با اشاره به تقسيم مساويانه بست های اعلام شدۀ ولايتی ميان پنج کميشنر کميسيون شکايات انتخاباتى، افزود: "من در روز امتحان در ليست عبدالعزيز فايز يکتن از کميشنران کميسيون شکايات بودم، همکار فايز از کسانی که منتظر بودند، پرسيد که در ميان شما پشتون هم است؟ گفتم من پشتون هستم. من را به شعبۀ حميرا حقمل معاون کميسيون شکايات  بُرد و به همکاران حقمل گفت که اين مربوط شما می شود."

او علاوه کرد: "زمانيکه همکار حقمل تذکره ام را ديد، گفت که زبان مادری شما دری است، شما مربوط ما نمی شويد، دوباره من را نزد فايز فرستادند، فايز هم از ساير کانديدان سه دقيقه امتحان می گرفت؛ اما امتحان من بيش از نيم ساعت طول کشيد و چند روز پس از امتحان برايم زنگ آمد و گفت که از کميسيون شکايات زنگ زديم، شما از کدام قوم هستيد؟ گفتم پشتون تماس قطع شد و ديگر هيچ صحبت نکرد."

موصوف، با اشاره به روش اخذ امتحان از سوی کميسيون شکايات انتخاباتی، گفت که هر کميشنر از قوم خود امتحان اخذ کرد و به اساس سهمی که برای شان رسيده بود، افراد وابسته به خود را استخدام و ليست آن را به رئيس کميسيون شکايات تسليم کردند تا جهت تاييد به رئيس جمهور فرستاده شود.

وی گفت که با اخذ ۷۵ نمره کامياب شده؛ اما به دليل عدم شناخت با کميشنران، نامش در ليست برنده ها شامل نشده است.

اين اشتراک کننده امتحان رقابتى کميسيون شکايات انتخاباتى گفت که قرار معلومات، پيش از اين ۳۴ تن در بست های دارالانشای ولايتی کميسيون شکايات انتخاباتی توسط عبدالعزيز آريايی رئيس و علیرضا روحانی منشی کميسيون شکايات انتخاباتى، در غياب ساير کميشنران استخدام شد که از جمله ۳۴ نفر سه تن پشتون، بيش از ۲۵ تن اهل تشيع و متباقی از ساير اقوام می باشند.

منبع، اخذ امتحان را وظيفۀ منابع بشری خوانده گفت که مسئولان منابع بشری، هيچ حضور نداشتند و امتحان سمبوليک توسط کميشنران در شعبات شان صورت گرفت و همه، وابستگان شان را به بست های اعلام شده معرفی کردند.

از سوسى هم محمد اجمل هودمن رئيس انجمن حقوقدانان نيز با انتقاد از تقرری های اخير کميسيون شکايات انتخاباتی گفت که در استخدام های اخير کميسيون شکايات انتخاباتى به خصوص آمرين ولايتی دارالانشای کميسيون شکايات انتخاباتی، ترکيب قومی در نظر گرفته نشده است و قرار شنيدگی، از جمله ۳۴ کميشنر ولايتی کميسيون شکايات انتخاباتی به تعداد سه تن شان پشتون، پنج تن از دايکندی، شش تن از ولايت بدخشان و متباقی از ساير اقوام و ولايات می باشند.

وی افزود که همه کارمندان کميسيون شکايات انتخاباتی، به شمول کارمندان ولايتی به هدف تنظيم روز انتخابات و رسيدگی به شکايات رای دهنده و نامزدان در انتخابات مقرر می شوند، اگر استخدام آنان به اساس وابستگی باشد، پس آنها هيچ گاه به نفع مردم نه بلکه به نفع کسانی که توسط آنها مقرر شده اند، کار و فيصله خواهند کرد.

موصوف، با انتقاد از استفادۀ طرزالعمل های کهنه برای استخدام کارمندان، گفت: "هردو کميسيون انتخاباتی بخاطر استخدام داخلی شان کدام طرزالعمل جديد ندارند."

رئيس انجمن حقوقدانان، با بيان اينکه چنين ادعاها اعتماد مردم را نسبت به روند انتخابات و کميسيون های انتخاباتی کمتر می سازد، علاوه کرد: "اين موضوع بايد از سوی رئيس جمهور بررسی شود، اگر واقعيت داشت بر حل آن اقدام شود و اگر مشکل وجود نداشته باشد، بر مردم فهمانده شود تا اعتماد از دست رفتۀ مردم دوباره به دست بيايد."

يوسف رشيد رئيس اجرايی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا)، نيز گفت که در مراحل اولی دو بار از نهاد آنها به منظور نظارت از پروسۀ استخدام کارمندان در کميسيون شکايات انتخاباتی دعوت به عمل آمد؛ اما در مراحل بعدی پروسه که شامل مصاحبه و غيره می باشد، متاسفانه از آنان دعوت نشده است.

وی گفت: "ما وقتی اسناد افراد را به عنوان کانديدای پست های مختلف دريافت می کنيم، بايد اولويت تقويت تخصص گرايی باشد و بحث هايی که از آن بوی تبعيض، تعصبات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی مى آيد، نهادهای انتخاباتی ما را با پس لرزه ها مواجه می سازد که فردای آن، خطرات جدی را در پروسه به وجود می آورد و بايد تلاش اين باشد که افراد شايسته و کدرهای ورزيده را استخدام کنند و نهادها را ملی بسازند."

امامحمد نظری رئيس اطلاعات و آگاهی عامه کميسيون شکايات انتخاباتی، اين ادعا ها را رد کرده که گويا در استخدام افراد، توازن قومى رعايت نشده است؛ او گفت که به اساس قانون انتخابات، تقرری کميشنران ولايتی کميسيون شکايات انتخاباتی گزينشی است؛ اما اين بار بخاطر شفافيت بيشتر، اين افراد ازطريق امتحان رقابتى استخدام شدند.

وی افزود که صلاحيت گزينش، به کميسيون شکايات انتخاباتی داده شده است و کميسيون، می تواند افراد را گزينش و به رئيس جمهور پيشنهاد کند.

موصوف، گفت: "کميشنران  کميسيون شکايات انتخاباتى، از اقوام مختلف کشوراند که از آنجمله دو نفر پشتون، يک نفر هزاره، يک نفر ازبک و يک نفر تاجک است و اين کميشنران، ملحوظات قومی را صد درصد نظر می گيرند."

نظری، با اشاره به نحوۀ اخذ امتحان آمرين دارالانشای ولايتی کميسيون شکايات انتخاباتى، افزود: "امتحان آمرين دارالانشای کميسيون شکايات، توسط کميسيون اصلاحات اداری گرفته شده و کميسيون اصلاحات هم به اساس طرزالعمل شان که شايستگی در نظر گرفته می شود، امتحان اخذ می کند و برای شان فرق نمی کند که از يک قوم باشد و يا از يک ولايت و کسانيکه کامياب شوند، مقرر می شوند."

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement