خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ميک: پروسه هاى مديريت منابع بشرى وزارت معارف در مقابل فساد آسيب پذير مى باشد

ميک: پروسه هاى مديريت منابع بشرى وزارت معارف در مقابل فساد آسيب پذير مى باشد

Nov 06, 2018 - 17:37

کابل (پژواک، ١٥ عقرب ٩٧): دومين گزارش کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى نشان مى دهد که وزارت معارف، از ١١٣ سفارش پيشنهادى اين کميته، تنها ١٤ درصد را به گونۀ کامل عملى کرده است.

کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ازريابى مبارزه با فساد ادارى (ميک) امروز دومين گزارش نظارتى در مورد معارف را منتشر کرد.

اين کميته مى گويد که اولین«گزارش ارزيابى آسيب پذيرى­هاى فساد ادارى وزارت معارف» را در چهارم عقرب ١٣٩٦ به نشر رساند. منبع مى افزايد که بر بنياد يافته هاى اين ارزيابى، کميته ساحات کليدى آسيب پذيرى فساد ادارى را شناسايى نمود و ١١٣سفارش براى بهبود جنبه هاى گوناگون معارف و آوردن اصلاحات مورد نياز در وزارت معارف پيشنهاد کرد.

کميته به گونه فعال از تطبيق سفارشات، اصلاحات پيشنهادى و تلاش هاى مبارزه با فساد ادارى در سکتور معارف نظارت مى کند و از اين معلومات براى تهيه يک گزارش نظارتى به شکل ربع وار استفاده مى نمايد.

نخستين گزارش نظارتى ربع وار کميته را، در سوم سرطان ١٣٩٧ به دست نشر سپرد. اين گزارش، دومين گزارش نظارتى ربع وار کميته نظارت و ارزيابى است که در برگيرندۀ دوره زمانى ماه مى تا جولاى ٢٠١٨ ميلادى مى باشد.

به اساس گزارش ميک، مرور پاليسى ها، شريک ساختن فهرست پست هاى خالى، نشر فهرست متقاضيان، نامزدان شارت ليست شده و نتايج استخدام بر روى صفحه انترنتى، تهيه طرح پيشنهادى براى احياى تشکيل وزارت معارف، دادن درصدى خاص در پست ها به زنان و غيره، از سفارش هايى است که صد درصد عملى شده است.

حسين رضايى پژوهشگر اين کميته مى گويد سفارش هايى که ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﮥ ﮐﺎﻣــﻞ ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ، اﮐﺜــﺮ آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﭘﺮوﺳــﻪٔ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻤــﺎن از سوى ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻞ اﺻــﻼﺣﺎت اداری و ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑــﯽ بود و ﺑﺨﺸــﯽ از آن ﺳﻔﺎرﺷــﺎت، ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑــﻪ اﻗــﺪاﻣﺎت وزارت ﻣﻌﺎرف ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

به اساس معلومات ميک؛ وزارت ﻣﻌﺎرف، در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت، ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

نقش نظارتى نهادهاى مدنى محلى بر استخدام معلمان، تهيه لايحه وظايف شوراهاى مکاتب، احداث مکاتب با استفاده از ابعاد مرتبط طرح مکاتب به شکل بومى، گسترش ميزان استفاده از روش هاى الکترونيکى براى امتحان کانديدان تعيينات عمومى، ايجاد گروه کارى انسجام در ميان وزارت معارف و وزارت تحصيلات عالى، کاهش حجم نصاب تعليمى، تبديل شدن معينيت تعليمات تخنيکى و مسلکى به يک نهاد مستقل و گسترش دامنه و مدت دارالمعلين ها، سفارش هايى است که به گفته ميک، پنجاه درصد عملى شده است.

همچنان در گزارش تذکر رفته است که بهبود هماهنگى فارغان مراکز تربيه معلم با شرايط بازار کار محلى، عملى شدن ابتکارهاى رشد مسلکى معلمان بر بنياد پلان، ديجيتلى کردن شهادتنامه هاى صنف ١٢، تعريف ميکانيزم هاى رسيده گى به شکايات، آموزش براى کارمندانى که معلومات را جمع آورى مى کنند، بازنگرى ساختار رياست تفتيش، تاسيس کميته عالى تفتيش و نشر و تدوين استراتيژى مبارزه با فساد، از شفارشاتى است که تا ٢٥ درصد عملى شده است.

بر اساس گزارش ميک؛ احداث مکاتب با استفاده از مواد موجود در محل، انجام تمام پروژه هاى ساختمان تحت سرپرستى وزارت شهرسازى به جز پروژه احداث تعميرات از پيش ساخته شده، دادن اجازه نظارت بر کار قراردادى ها به جوامع محلى، توظيف يک تيم حايتى در رياست تدارکات، ايجاد هماهنگى بين پلان هاى استراتيژيک معارف و تحصيلات عالى، ايجاد کميته نظارت از اصلاحت سکتور معارف، شموليت نهادهاى مدنى در کميته نظارت، نظارت از طريق موبايل، اجراى معاش معلمان از طريق بانک و روش هاى الکترونيکى و غيره، از مواردى است که کار روى آن آغاز شده است.

منبع افزوده است که نظارت بر کورس هاى سوادآموزى بزرگسالان از سوى رياست شوراهاى مکاتب، ايجاد ميکانيزم شکايات کميسيون اصلاحات ادارى براى سکتور معارف، جمع آورى اسناد مربوط به هر نوع دخالت غيرقانونى وکلاى پارلمان، بررسى حوزه اختيارات اتحاديه هاى دانش آموزان، تقويت ظرفيت شوراهاى مکاتب در زمينه دريافت و اقدام در مورد شکايات والدين و غيره، شامل مواردى اند که در مورد هيچ اقدامى صورت نگرفته است.

همچنان در گزارش ذکر شده است که آزمايش کردن روند نظارت بر استخدام، تطبيق طرح آزمايشى استخدام با در نطرداشت معيارهاى توافق شده و توازن جنسيتى، حصول اطمينان از جلسات ميان مکاتب و جوامع محلى، در دسترس قراردان نکات آموخته شده از تحليلى که معارف از برنامه هاى معارف محلى انجام داده به مردم عام و غيره، مورادى اند که در حالت تعليق درآمده است. 

حسين رضايى پژوهشگر اين کميته مى گويد که وزارت ﻣﻌـﺎرف، ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫـﯿﭻ ﺳـﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘـﮥ ﻧﻈـﺎرت و ارزﯾـﺎﺑﯽ را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﮥ ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﮐﻨـﺪ.

آسيب پذيرى مديريت منابع بشرى

ﺑﺮﺑﻨﯿﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرﺗﯽ رﺑﻊ وار، ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺸـﺮی در وزارت ﻣﻌـﺎرف ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﺴـﺎد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روﺑﻪ رو اﺳﺖ.

منبع در ادامه مى گويد که ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺑﺴـﺖﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺑﻨﯿـﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﺎرف ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ رﯾﺎﺳـﺖﻫـﺎی وﻻﯾﺘـﯽ ﻣﻌـﺎرف ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.  

به اساس معلومات حسين رضايى، ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻣﺴئوﻟﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺖﻫﺎی داﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴـﺘﻘﻞ اﺻـﻼﺣﺎت اداری و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑـﯽ واﮔـﺬار ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮاردادی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ ﻧﯿـﺰ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﺴـﺎد آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮ ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ.

منبع نوشته است: «ﺑــﺮای ﻣﺜــﺎل، ﻣــﺪﯾﺮان ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺸــﺮی رﯾﺎﺳــﺖﻫــﺎی وﻻﯾﺘــﯽ ﻣﻌــﺎرف ﮐــﻪ ﮐﻤﯿﺘــﮥ ﻧﻈــﺎرت و ارزﯾــﺎﺑﯽ در دوﻣــﯿﻦ دورۀ ﻧﻈــﺎرﺗﯽ ﺧــﻮﯾﺶ ﺑــﺎ آﻧــﺎن ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ داﺷــﺘﻪ، ﮔــﺰارش داده اﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻓﺸــﺎر از ﺳــﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤــﺎن، ﻓﺮﻣﺎﯾﺸــﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﯽ را از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﻫﺒﺮی وزارت ﻣﻌﺎرف در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺮاردادی ﻣﻌﻠﻤﺎن، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.»  

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﮥ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻮل و واﻗﻌﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن از وﺟﻮد روﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ از اﯾـﻦ روﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧـﺪ؛ اﻣـﺎ از آن ﺗﺠﺮﺑـﮥ ﻣﻨﻔـﯽ داﺷـﺘﻨﺪ.

 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ميک مى گويد که ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻣﺠـﺎزات و ﻣﮑﺎﻓـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ وزارت ﻣﻌـﺎرف در ﻣـﻮرد اﺟـﺮاآت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎرﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﻋـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺮوﺳـﻪ ﺗﻘﺎﻋـﺪ، آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮی ﻫـﺎ و ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارﺪ.

ميک نوشته است: «وزارت ﻣﻌــﺎرف ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺷــﻤﺎر ﮐﺎرﻣﻨــﺪاﻧﯽ را ﮐــﻪ در ﺟﺮﯾــﺎن ﯾــﮏ ﺳــﺎل ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺗﻘﺎﻋــﺪ ﺳــﻮق داده ﺷــﻮﻧﺪ، اراﯾــﻪ ﮐﻨــﺪ؛ زﯾــﺮا ﺳــﻮاﻧﺢ ﻫﻤــﮥ ﮐﺎرﻣﻨــﺪان وزارت ﻣﻌــﺎرف ﺗــﺎ ﮐﻨﻮن دﯾﺠﯿﺘﻠــﯽ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑﺮ اﺳــﺎس آن، ﻣﻌﻠﻤــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻘﺎﻋــﺪ ﮐﻨﻨــﺪ ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺷــﻮد.»

 به اساس معلومات منبع، ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــه ۳۰ ﻫــﺰار ﺳــﻮاﻧﺢ ﮐﺎرﻣﻨــﺪان، ﻫﻨــﻮز وارد ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺸــﺮی ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ و در ﭘﻬﻠــﻮی اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع، ﮐﺎرﻣﻨــﺪاﻧﯽ ﻧﯿــﺰ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐــﻪ در رﯾﺎﺳــﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑﺸــﺮی وزارت ﻣﻌــﺎرف، ﻫــﯿﭻ ﮔﻮﻧــﻪ ﺳــﻮاﻧﺢ و ﺳــﻮاﺑﻖ ﻧﺪارﻧــﺪ.

ميک نوشته است: «در ﮐﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ درﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺸﺮی، ﭘﺮوﺳﻪﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺸـﺮی ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪه، ﻃـﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﺮ، زﻣﯿﻨـه را ﺑـﺮای ﻓﺴـﺎد ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽﺳـﺎزد.»

اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ، کمیته یادشده خاطر نشان کرده است که رﯾﺎﺳـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺸـﺮی وزارت ﻣﻌـﺎرف، ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن دوﺳﯿﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ، رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

مشکلات عمدۀ ديگر

ميک مى نويسد که در ﻃﯽ دوﻣﯿﻦ رﺑﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق، رﯾﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎرف وﻻﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﮥ ﻧﻈـﺎرت و ارزﯾـﺎﺑﯽ از آﻧﻬـﺎ دﯾـﺪن ﻧﻤـﻮده، ﮐﺘﺎب ﻫـﺎی درﺳـﯽ، ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻌﻠـﻢ، ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻣﺴـﻠﮑﯽ؛ ﮐﻤﺒـﻮد ﺗﻌﻤﯿـﺮ ﺑـﺮای ﻣﮑﺎﺗـﺐ؛ ﻧـﺎاﻣﻨﯽ، ﻏﯿﺮﺣﺎﺿـﺮی ﺷـﺎﮔﺮدان و ﻣـﺪاﺧﻼت غيرﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن و زورﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ در اﻣﻮر ﻣﻌﺎرف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻼتﻋﻤﺪۀ ﺷﺎن ﮔﺰارش داده اﻧﺪ.

ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ، اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ وزارت ﻣﻌﺎرف روﻧﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت را در رﺑـﻊ ﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﭘـﻼن ﺟـﺎﻣﻊ اﺻﻼﺣﺎت اﯾﻦ وزارت، ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ.

پيشنهادهاى ميک براى بهبود معارف

کميته ميک پيشنهاد مى کند که ترتيب و تطبيق سيستم مديريت و معلومات منابع بشرى، بايد اولويت نخست وزارت معارف باشد؛ شوراهاى مديريت مکاتب بايد به شکل درست مطابق به لايحۀ وظايف شان آموزش داده شوند و بايد معلمان بيشتر استخدام شوند.

برگزارى برنامه هاى ظرفيت سازى بيشتر براى معلمان، پيشنهاد ديگر ميک است؛ زيرا به گفته اين کميته، نيمى از معلمان از شرايط لازم برخوردار نمى باشند.

منبع نوشته است: «انتصاب معلمان بايد متناسب با رشته تحصيلى شان باشد و چنانکه غالبا ديده مى شود به شکل خودسرانه انجام نشود.»

کمیته میک پيشنهاد کرده است که در ساحات دورافتاده، بايد رتبه هاى متفاوت معاشات بر حسب ساحه جغرافيايى براى معلمان در نظر گرفته شود.

محمد کبير حقمل رييس نشرات وزارت معارف افغانستان مى گويد که وزارت معارف، پس از نشر اولين گزارش ميک،  پلان عمل مبارزه برعليه فساد ادارى را تهيه کرد که به اساس آن، پروسه استخدام به کميسيون مستقل اصلاحات ادارى سپرده شد و بخش ساختمان مربوط وزارت شهرسازى و احيا و انکشاف دهات گرديد.

همچنان او افزود که به اساس پلان يادشده، کار روى تهيه نصاب تعليمى آغاز شده، ٧٥ ميليون جلد کتاب چاپ و توزيع گرديده و برنامه سيستم الکترونيکى توزيع شهادتنامه ­ها نيز آغاز گرديده است.

وى افزود: «ما تعهد کرديم براى مبارزه با فساد ادارى و تشکر مى کنيم از ميک که چنين بررسى ها را انجام مى دهد، ما سفارشات شان را عملى مى کنيم.»

او گفت که کمبودى هايى در بخش هاى مختلف وجود دارد؛ اما وزارت معارف براى حل آن اقدام خواهد کرد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan