ولسوالی های غزنی فاقد مکاتب نسوان اند

فيچرها

ارشيف

شهرغزنی (پژواک، ۲۰ جوزا ۹۸): ده ولسوالی غزنی فاقد مکاتب اناث اند که درپی آن، هزاران دختر از کسب تعلیم محروم می باشند.

در بسا موارد، مردم به سبب موجودیت برخی مسایل و رسوم ناپسند آماده نیستند تا دختران شان را برای فراگیری تعلیم به مکتب ها بفرستند ولی درکنارآن طالبان مسلح نیز در برابرکسب تعلیم دختران موانع واقع شده و اجازه فعالیت به مکاتب نسوان را نمی دهند.

رحمت الله باشنده ولسوالی رشیدان غزنی درخصوص موضوع متذکره، به تاریخ ۲۰ جوزا به آژانس خبری پژواک گفت که دراین ولسوالی هیچ مکتب دخترانه وجود ندارد.

موصوف افزود که فعالیت های گسترده طالبان سبب غیرفعال شدن مکاتب درمنطقه شده است.

به قول وی، طالبان ظاهرا وانمود می سازند که گویا با مکاتب و روند تعلیمی مخالف نیستند، ولی درعمل چنین نیست، آنها حتی به کرات مکتب های ذکور را نیز مسدود نموده اند.

عبدالله مسکونه ولسوالی اندرغزنی می گوید که چند سال پیش درلیسه میری این ولسوالی، ثبت نام دختران برای شمولیت درمکتب آغازشد که مردم با این اقدام خیلی ابرازعلاقمندی کردند، اما سپس اوضاع خراب شد و لیسه نسوان فعال نشد.

نامبرده علاوه میکند که مانند ولسوالی های دیگر؛ مکاتب دختران دراین ولسوالی نیز وجود ندارد، خانواده هایی که طرفدارکسب تعلیم دختران شان استند، به شهرغزنی کوچیده اند که درآن جا نیز با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند.

ازجمع چهارده ولسوالی غزنی، مکاتب دختران صرف در ولسوالی های مقر و ده یک فعال اند، ولی در ۱۲ ولسوالی برای فراگیری تعلیم دختران هیچ مکتب فعال نیست که عوامل عمده آن عدم علاقمندی مردم و اجازه ندادن طالبان است.

حاجی جان محمد باشنده ولسوالی واغظ غزنی نیزاظهارت مشابه داشت و گفت که دراکثر ولسوالی ها مردم به شمولیت دختران شان درمکاتب ابرازعلاقمندی نمی کنند.

موصوف علاوه می کند: ((اذهان مردم برای فراگیری تعلیم دختران آماده نیستند، در بسا مناطق طالبان مسلح نیز جلوی این کار را می گیرند.))

همچنان شماری افراد دیگرنیز شکایات مشابه داشتند.

محب انصار رییس معارف غزنی درخصوص موضوع متذکره، به پژواک گفت  که در۱۲ ولسوالی این ولایت، مکاتب دختران وجود ندارد و هم کدام دختر ازمکتب فارغ نشده است.

نامبرده گفت: ((باید بدبختانه بگویم که این یک مشکل جدی است، چند بار درمورد با مردم بحث نموده ام اما تاکنون به کدام نتیجه نرسیده ایم.))

ازجانب دیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، به پژواک گفت که دربرابرآموزش دختران در ولسوالی ها کدام مانع وجود ندارد، از اینکه منطقه درگیرجنگ است، از اینرو مردم نمی خواهند تا دختران شان را به مکتب بفرستند.

نامبرده علاوه میکند که به سطح غزنی درعرصه معارف کار صورت نگرفته، درحالیکه آنها به مراتب تقاضا نموده تا مانند سایرولایات، برنامه های تعلیمی باید به ولسوالی های غزنی گسترش داده شود.

مجاهد اتهام وارد کرد که سهمیه غزنی درکابل و جاهای دیگر دزدیده می شود.

قابل ذکراست که درغزنی، حدود ۶۰۰ مکتب موجود است که بیش از نیم آن فاقد ساختمان می باشند و درعرصه های مختلف با مشکلات مواجه اند.

تبصره کنيد