خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

تحقيق جدید: برنامۀ میثاق شهروندی افغانستان؛ درمسیر درست اما توأم با چالشها بوده است

تحقيق جدید: برنامۀ میثاق شهروندی افغانستان؛ درمسیر درست اما توأم با چالشها بوده است

May 28, 2020 - 15:12

کابل(پژواک،۸جوزا ۹۹):یافته های یک تحقيق ‌تازه‌ در‌مورد‌میثاق شهروندی نشان‌ می دهد‌ که ‌این برنامه،‌پس‌از‌آغاز‌ تاکنون،در‌ سطح‌ محلی ‌تأثیرات خوبی بر ‌زندگی مردم‌ گذاشته؛ اما با چالش های در بخش های امنیتی ، هماهنگی‌ و‌حسابدهی‌ نیز مواجه بوده است. 

در خبرنامه ى اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها (اکبر) که کاپی آن در دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته آمده است که این  تحقيق که ‌به‌ حمایت ‌مستقیم‌ موسسۀ‌ اکبر،‌ کمیته‌ سویدن ‌برای ‌افغانستان ‌و ‌دیدبان شفافیت ‌افغانستان، ‌راه اندازی ‌شده و ‌فعالیت های ‌که‌ در  ‌قالب ‌برنامه ی ‌میثاق‌ شهروندی ‌افغانستان ‌ ‌تا ‌اکنون ‌انجام ‌شده ‌است ‌را ‌مورد ‌ارزیابی ‌قرار ‌میدهد.

منبع می نویسد ‌مرحلۀ‌ اول ‌برنامه ی ‌میثاق‌ شهروندی ‌در اکتوبر ‌سال ۲۰۱۶  آغاز‌ و‌ در‌سپتمبر ۲۰۲۰ به ‌پایان‌ می ‌رسد‌ و‌در ‌طی‌ این‌ مدت ‌قرار‌ است ۶۲۸  میلیون ‌دالر ‌‌ در ‌قالب ‌این ‌برنامه ‌به ‌مصرف‌ برسد.

در گزارش آمده است:«اکنون‌در‌شرف‌ اکمال ‌مرحلۀ ‌نخست‌این ‌برنامه قرار‌داریم،‌انتظار‌میرود ‌تا‌در‌ مراحل ‌بعدی،‌حکومت‌ افغانستان‌ و‌ تمویل کنندگان‌ بین المللی ،‌ تمامی ‌نهادهای‌ ذیدخل ‌را ‌با‌در ‌نظرداشت ‌یک‌ گفتمان ‌قاعده مند،‌در ‌این ‌برنامه ‌دخیل سازند.‌«

یافته­های‌ این‌ تحقيق، ‌نسبت ‌به‌ اهداف‌ کلیدی ‌این‌ برنامه ‌که‌ شامل ‌کاهش ‌فقر،‌بسیج ‌اجتماعی و‌ تقویت ‌زیربناها ‌می گردد،‌ دیدگاه ‌منتقدانه‌ دارد.‌

منبع می­نویسد که برنامه ۍ ‌میثاق ‌شهروندی ‌ ‌برای ‌مشارکت‌ اجتماعی‌ یک ‌الگو ‌بوده‌ و ‌هدف‌ آن ایجاد ‌ارتباط‌ بین ‌دولت ‌و ‌مردم ‌از ‌طریق‌ ایجاد‌ میکانیزم ها ‌برای ‌شهروندان‌ است ‌تا‌صدای‌ آنها شنیده  ‌شده ‌و ‌در ‌تصمیم گیری های‌ که ‌بر‌ آینده ی ‌آنها‌ تاثیر گذار ‌است،‌نقش‌ داشته ‌باشند.

یافته های ‌این ‌تحقيق‌ نشان ‌میدهد که ‌با‌ مشخص ‌کردن ‌نقش‌های جدید برای زنان در جوامع و افزایش آگاهی جامعه در مورد فقر،‌ تحولات ‌اجتماعی در ‌برخی از جوامعی‌ که ‌این ‌گزارش ‌آنها‌ را‌ تحت‌ پوشش‌ قرار ‌داده در‌ حال ‌شکل‌ گرفتن‌است. 

 درادامه اين تحقيق خاطرنشان گرديده ؛ با‌این حال،‌ در ‌این ‌زمینه‌ به‌ تغییرات ‌و ‌دستآوردهای ‌بیشتری ‌نیاز ‌است،‌ زیرا ‌اشتراک ‌زنان ‌در ‌برنامه ی ‌میثاق ‌شهروندی ‌به ویژه ‌در ‌مناطقی ‌که ‌ممنوعیت های ‌فرهنگی ‌هنوز ‌در ‌آنجا ‌حاکم ‌است،‌ قناعت بخش ‌نیست.

‌خانم فیونا گال، ‌رییس اجرایی موسسۀ اکبر،‌در ‌این ‌زمینه گفت:« امید داریم ‌تا‌ در مرحله ی بعدی برنامه ی میثاق شهروندی ،‌شاهد‌ حضور‌ پُررنگ‌ زنان‌ در‌این‌ برنامه ‌باشیم.»

بر ‌اساس ‌این‌ گزارش ‌که ‌ولایت هاى ‌بلخ،‌ پروان ‌و‌زابل ‌را‌تحت‌ پوشش ‌قرار‌ میدهد،‌ مشکلات امنیتی ‌تطبیق‌ مرحله ی ‌نخست‌ میثاق ‌شهروندی‌ را ‌به ‌چالش‌ مواجه ‌ساخته ‌است و یا به‌عباره ی‌ دیگر،‌تطبیق‌این ‌برنامه ‌برای ‌موسساتی ‌که ‌مسوولیت‌ بسیج‌ اجتماعی‌ در‌بخش های ‌از‌تطبیق‌این ‌برنامه ‌را ‌به‌عهده ‌داشتند،‌چالش زا‌بوده‌است.

‌داکتر‌خالد فهیم، ‌رییس‌برنامه های‌کمیتۀ‌ سویدن ‌برای ‌افغانستان ‌در ‌این‌ زمینه گفته ا ست:« توقع ‌داریم‌ تا‌ حکومت‌ افغانستان ‌در  ‌مرحلۀ‌ بعدی ‌برنامۀ‌ میثاق‌ شهروندی ‌در‌ هنگام‌ بحث‌ روی‌ مسوولیتها؛ به‌ موسسات‌ غیر دولتی‌ نقش‌ کلیدی‌ قایل ‌گردد.»

در‌ حالی که برنامۀ ‌میثاق ‌شهروندی‌ به‌ عنوان‌ یک ‌برنامۀ ‌دراز مدت‌ برای ‌توسعۀ‌ زیربنا ها‌ و‌ارایۀ‌ خدمات ‌اجتماعی ‌مد‌نظر‌ گرفته‌ شده‌ است، ‌اما ‌بر‌اساس ‌یافته های این تحقيق ‌ایجاب ‌مینماید ‌تا ‌این ‌برنامه ‌بگونۀ ‌بهتر؛ با پلانهای‌انکشافی ولایتی که از  طرف‌مقامهای‌محلی‌همه ساله ‌به ‌عنوان‌بخشی‌از ‌بودیجۀ ‌ملی‌تنظیم ‌میگردد، ‌همخوانی بیشتر داشته ‌باشد.

‌اکرام‌ افضلی،‌رییس‌اجرایی‌ دیدبان‌ شفافیت ‌افغانستان ‌در ‌این‌مورد گفت:‌» حکومت ‌افغانستان‌ و‌تمویل کنندگان‌ بین المللی ،‌مشوره های ‌الزامی ‌را‌ به ویژه ‌در‌مورد ‌اصل‌ عدم‌آسیب رسانی ‌روی‌ دست‌ گرفته‌ و‌اطمینان ‌حاصل‌ نمایند‌که‌برنامه ی‌ میثاق ‌شهروندی ‌در ‌روند ‌بودیجۀ ‌ملی ‌افغانستان ‌مد ‌نظر ‌گرفته ‌شده و ‌ساختارهای ‌حکومتی ‌در ‌سطح ‌محلی ‌خساره مند‌ نگردند.»

وى افزوده است ،در ‌این ‌مورد ،‌گزارش‌ حاضر، ‌خطر‌عدم‌ همخوانی‌ و‌تطابق ‌میان‌ اولویت ‌های‌ ملی ‌مانند‌ دسترسی ‌به ‌آب‌ آشامیدنی  و‌ اولویت‌های ‌که‌توسط‌ مردم‌مشخص‌ می‌گردند ‌را‌برجسته‌ ساخته ‌است.‌

بگفتۀ منبع، با‌درنظرداشت ‌پیچیدگی‌و‌حجم‌عظیم‌ برنامۀ‌میثاق‌ شهروندی،‌این ‌گزارش ‌دریافته ‌است ‌که ‌ایجاد‌ میکانیزم ‌رسیدگی‌ به‌ شکایات، که‌ مردم ‌بتوانند ‌با ‌اطمینان‌ کامل‌ شکایت ‌های‌ شان‌ را‌به‌مقام های‌مربوطه ‌رسانده ‌و‌جلو‌فساد‌را‌بگیرند،‌نیز‌الزامی‌پنداشته‌ میشود.‌

توصیه های که در‌این گزارش‌درج ‌شده‌است‌ ناظر‌بر ‌نهادهای ذیربط کلیدی که ‌در ‌طرح و ‌اجرای برنامه ی میثاق شهروندی شامل‌استند ، ‌به ‌ویژه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان،‌بانک ‌جهانی، تمویل کنندگان و‌موسسات ‌غیر دولتی تطبیق کننده میباشد.

برنامۀ‌ میثاق‌ شهروندی،‌نخستین‌ برنامۀ‌ میان‌– وزارتی ‌است ‌که‌ تمام‌ وزارتخانه‌ ها ‌می توانند‌ در‌سطح‌ شهرها‌ و‌ روستاها روی‌ یک ‌برنامه‌ با‌ همدیگر‌همکاری‌نمایند.‌

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan