​ده ها کودک زيرسن ١٢سال درشبرغان براى صلح دادخواهى کردند

شبرغان (پژواک ،٢٣ اسد٩٩): ٣٠  تن ازاطفال زیرسن دوازده سال ضمن راه اندازی مسابقه دوش برای دستیابی به صلح درشهرشبرغان دادخواهی کردند.

عتیق الله " یولچی " مسوول مرکزآموزشی لنکن ضمن صحبتی گفت که این اطفال همه دانش آموزان کورس های آموزشی لنکن است که خواستند به مخالفین دولت پیام دهند تا دست ازخشونت بکشند و صلح نمایند.

وی تصریح کرد : (امروز وقتی طفلی دوازده ساله و پائین ترازآن میداند که جنگ پدیده شوم است و به جز از تباهی پیامد مثبتی درقبال ندارد باید مخالفین دولت بدانند و ازاین اطفال الگو بگیرند و دست ازجنگ و ویرانگری بکشند.)

یولچی گفت ، اطفال شامل مسابقه مصافت پنجصد متررا طی کردند و پنج تن آنها درردیف اول تا پنجم قرارگرفت که به آنها جایزه داده شد.

وى افزود: (مردم ما از سال های درازی است که جنگ و برادرکشی را شاهد اند و تلخی آنرا تجربه  میکنند چی خوب است تا با اغتنام از فرصت دست ازاین پدیده بکشند و صلح را پیشه نمایند.)

دراین حال اطفال شامل مسابقه که با یک شعارواحد " جنگ بس است صلح کنید " مسابقه را به اتمام رساندند درصحبت هاى شان به پژواک گفتند : " درجنگ تباهی و ویرانی است لطفاً از جنگ دست بکشید و دیگر ما را بیشتر ازاین زجرندهید."

سمیر یکی از اطفال گفت : (من درمکتب درس میخوانم ویک صنفی دارم که باهم دوست استیم و او پدرش را درجنگ از دست داده و این موضوع مرا میازارد.)

وی افزود که درجنگ تباهی است ،, درجنگ بربادی است و بیشتراطفال ازآن متاثرمیشوند.

این طفل از مخالفین دولت میخواهد تا آنها به خشونت جنگ نه بگویند و ازتخریب سرک ها، تاسیسات عامه و سوختاندن مکاتب دست بکشند و زنده گی را درصلح و آرامی سپری نمایند.

شبیر طفل دیگری به پژواک گفت : (هدف من ازاشتراک دراین مسابقه این است تا به پدیده جنگ نه بگویم و به طالبان بگویم که دیگر جنگ نکنند.)

این طفل مى گويد که ازجنگ خسته شده اند ونمیخواهند دیگر درمیهن  شان جنگ باشد .

وی افزود : (میخواهیم صلح باشد تا همه اطفال مکتب بروند و راحت زنده گی کنند .)

دراخیراین مراسم برای پنج تن از برنده گان ردیف اول تا پنجم مسابقه جوایزو تحسین نامه های که از طرف مرکز آموزشی لنکن تهیه گردیده بود اهدا وتفویض شد.

تبصره کنيد