خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

مورپتدار زهری صحت چوپانها ومواشی را به خطر مواجه نموده است

مورپتدار زهری صحت چوپانها ومواشی را به خطر مواجه نموده است

Jun 14, 2011 - 18:08

بدخشان(پژواک٢٤جوزا٩٠): مور پت دارزهری،علاوه از تخریب جنگلات ولایت بدخشان ،صحت چوپانها ومواشی را به خطر مواجه نموده است.

مورپتدار زهری، از اواسط ماه ثور به اینطرف در چرا گاه ها وجنگلات برخی از ولسوالیهای ولایت بدخشان شیوع یافته است.

سراج الدین باشنده ولسوالی یاوان بدخشان به آژانس خبرى پژواک گفت که مورپتدار  ،برگهای ده ها هکتار جنگل ارغوان این ولسوالی را خورده است .

وی افزود:" زمانی به نزدیک جنگل رفتم،برگ وبانچه های جنگل به نظرم نرسید وفقط تنه وشاخه های در ختان را دیدم که کا ملأ لچ شده واز منظره سبز جنگل خبری نیست."

سراج الدین اظهار اشت که مورپتدار زهری است وهمه علفچر ها را زهری نموده است.

وی افزود :"حیوانات که به مناطق جنگلی به چرا برده شده؛همه از اثرخوردن علف زهری شده توسط مورپتدار، لا غر شده وشیر گاو های شیری به اندازه کم شده که چوچه های شان از شیر آنها سیر نمی شوند."

سراج الدین اضافه نمود که استفاده از شیر حیوانات،یکنوع خستگی وبی حالی را بار می آورد.

عبد الحفیظ با شنده منطقه شینکان این ولایت به پژواک گفت:" مورپتدار،رنگ زرد وخاکستری دارد وبه اندازه انگشت کلان دست، طول داردوهر گاه به بدن انسان به تماس شود؛ همان ساحه بدن را سوزش ودرد شدید میگیرد."

حفیظ علاوه نمود:"به بدن خودم مورپتدارچسپید وتمام وجودم را سوزش گرفت."

وی افزود که از اثر درد، حدود دو ساعت به حالت ضعف بود.

گل داد یکتن ازشبانها در ولسوالی یا وان به پژواک گفت:"مور گزیده گی را خود ما بدون دوای داکتر تداوی می کنیم."

وی اظهار داشت که روزانه ٥تا ٨نفرشبان ما لدار را مور می گزد.

وی افزود:" وقتی مور به بدن ما خودرا می چسپاند ،آنرا از بدن خود دور میکنیم وبا لای همان محل وجود خود،خاک را می پاشیم ویا اگر نمک را با خود داشته باشیم ،جای مور چسپیده گی ره نمک آب می کنیم."

گل داد میگوید که اگر چنین تداوی کنیم بعد از چند دقیقه بر طرف می شود.

 وی علاوه نمود:"کسانیکه از خاک ونمک استفاده نمی کنند ومحل گزیده گی رامالش میدهند،برای یکنیم الی دو ساعت ضعف میکنند."

این شبان اضافه نمود که کلینیک های صحی است،اما در فواصل دور وما نمی توانیم که مواشی خودرا رها کنیم وبه آنجا برویم.

انجنیر محمد عالم عالمی رئیس زراعت ومالداری ولایت بدخشان، با تأیید مشکلات مالداران وباغداران از ناحیه مورپت دار به پژواک گفت که تیمهای حفاظه نبا تات وجنگلات را غرض مجادله با مور پتدار، به ولسوالیهای یا وان،خواهان،واخان،شهر بزرگ،تگاب وکشم اعزام نموده است.

انجنیرعالم کمبود پرسونل وخرابی راه ها را در مناطق جنگلی ، از مشکلات آن اداره در قسمت مجادله علیه مورپتدارخوانده گفت:"متأسفانه مردم درقسمت انتقال ادویه ووسایل تیمهای اعزامی به ساحات مورد نظر همکاری نمی کنندواین اداره توان استخدام کارگر راندارد."

داکتر عبدالمومن جلالی رئیس صحت عامه ولایت بدخشان به پژواک گفت"مور پتدار ،حشره زهری وبرای انسان خطرناک است وهرگاه شخص مور گزیده گی به داکتر مراجعه نکند ،ممکن باعث مرگش شود."

رئیس صحت عامه علاوه نمود که تا کنون راپور مور گزیده گی به این اداره مواصلت نکرده است.

وی افزود که تداوی مور گزیده گی در همه کلینیک های ولایت بدخشان ممکن است وافرادیکه به این مشکل صحی مواجه می شوند ،باید به کلینیک مراجعه نمایند.

داکتر عبدالرسول مسوول بخش وترنری کمیته هالند درولایت بدخشان ،به پژواک گفت:" استفاده از شیر وگوشت حیواناتی که در علفچر های زهری شده؛ توسط مور پتدار می چرندخطر ناک است وحتی باعث مرگ انسان می شود.

وی افزود که مور پتدار، حشره زهری خطر ناک است که انسان وحیوان باید از گزند آن نگهداری شود.

رئیس اداره زراعت ولایت بدخشان میگویند که مور پتدار، از سال ١٣٨٤ به اینطرف ،همه ساله در این ولایت شیوع می یابدوهمه ساله در مقابل آن مجادله صورت میگیرد.

  به گفتۀ متخصصین زراعت،مورپتدار، در جنگلات خار دار کوهی تخم گذاری میکنند وتخم آن زمانی که مردم جنگلات خار دار رابه خاطر سوختاندن قطع نموده وبه منازل شان می آورند ،به سایر مناطق انتقال می یابد.

بدخشان از ولایات شمال شرقی کشور است،که ٠٥٩،٤٤کیلومتر مربع مساحت داردودارای ٦٦ هزار هکتار ساحه جنگلات می باشد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement