مظاهره کرايى بر ضد شرکت افغان تيلى کام در کابل راه اندازى شد

Tags: 

Add new comment